Joomla 1.5 template design door Websitebird

หนังสือเรียน กศน. หลักสูตร 51

( 66 Votes )
User Rating: / 66
แย่ดีที่สุด 

หนังสือเรียน กศน.

หลักสูตร 51

 

ดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่

1. 7 วิชาที่ไม่ได้ปรับปรุง

1. คณิตศาสตร์ ประถม พค 11001 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

2. สังคมศึกษา ม.ปลาย สค 31001 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

3. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น สค 21002 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย สค 31002 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

5. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ประถม สค11003 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

6. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ม.ปลาย สค 31003 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

7. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  ประถม สค 11002 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

2. 35 วิชาที่ปรับปรุง พฤศจิกายน 2554

1. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  ม.ต้น สค 21003 Download คลิกที่นี่

2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น อช 21003  Download คลิกที่นี่

3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ม.ปลาย อช 31003 Download คลิกที่นี่

4. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ประถม อช 11003 Download คลิกที่นี่

5. คณิตศาสตร์ ม.ต้น พค.21001 Download คลิกที่นี่

6. คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พค 31001 Download คลิกที่นี่

7. ช่องทางการขยายอาชีพ  ม.ปลาย อช 31001 Download คลิกที่นี่

8. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ ประถม อช 11001 Download คลิกที่นี่

9. ช่องทางการพัฒนาอาชีพที่ ม.ต้น อช 21001 Download คลิกที่นี่

10. ทักษะการขยายอาชีพ ม.ปลาย อช 31002 Download คลิกที่นี่

11. ทักษะการประกอบอาชีพ ประถม อช 11002  Download คลิกที่นี่

12. ทักษะการพัฒนาอาชีพ ม.ต้น อช 21002 Download คลิกที่นี่

13. ทักษะการเรียนรู้ ประถม ทร 11001 Download คลิกที่นี่

14. ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น ทร 21001 Download คลิกที่นี่

15. ทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย ทร 31001 Download คลิกที่นี่

16. ภาษาไทย ประถม พท 11001 Download คลิกที่นี่

17. ภาษาไทย ม.ต้น พท 21001 Download คลิกที่นี่

18. ภาษาไทย ม.ปลาย พท 31001 Download คลิกที่นี่

19. วิทยาศาตร์ ประถม พว 11001 Download คลิกที่นี่

20. วิทยาศาตร์ ม.ต้น พว 21001 Download คลิกที่นี่

21. วิทยาศาตร์ ม.ปลาย พว 31001 Download คลิกที่นี่

22. ศิลปศึกษา ประถม ทช 11003 Download คลิกที่นี่

23. ศิลปศึกษา ม.ต้น ทช 21003 Download คลิกที่นี่

24. ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช 31003 Download คลิกที่นี่

25. เศรษฐกิจพอเพียง  ม.ต้น ทช 21001 Download คลิกที่นี่

26. เศรษฐกิจพอเพียง  ม.ปลาย ทช 31001 Download คลิกที่นี่

27. เศรษฐกิจพอเพียง ประถม ทช 11001 Download คลิกที่นี่

28. สังคมศึกษา ประถม สค 11001 Download คลิกที่นี่

29. สังคมศึกษา มต้น สค 21001 Download คลิกที่นี่

30. สุขศึกษา พลศึกษา ประถม ทช 11002 Download คลิกที่นี่

31. สุขศึกษา พลศึกษา ม.ต้น ทช 21002 Download คลิกที่นี่

32. สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช 31002 Download คลิกที่นี่

33. อังกฤษ ประถม พต 11001 Download คลิกที่นี่

34. อังกฤษ ม.ต้น พต 21001 Download คลิกที่นี่

35. อังกฤษ ม.ปลาย พต 31001 Download คลิกที่นี่