กศน. จับมือ 3 Good Partnerships ร่วมสานพลัง เตรียมความพร้อมรองรับ “สังคมสูงอายุ”ของประเทศไทย

 3mou

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

          ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยจะมีประชากร “ผู้สูงอายุ”เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด  และถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากสถานการณ์ดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของ "สังคมสูงอายุ" ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ   อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างดังกล่าวนี้  จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. และ 3 องค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่าง สำนักงานกศน. สวทช.และมสพช. และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง "สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ" ระหว่าง สำนักงาน กศน.  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมสพช.  โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของทั้ง 4 องค์กรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุในระยะอันใกล้นี้  กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรหลักที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เห็นว่าเราจะต้องใช้พลังและศักยภาพขององค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม และร่วมกันทำงานภายใต้ "หลักการบูรณาการความร่วมมือ" ด้วยการเชื่อมโยง  หนุนเสริม และต่อยอด  โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงอายุของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

3mou13mou2

        ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ  ระหว่าง สำนักงาน กศน. สวทช.และมสพช. นั้น สำนักงาน กศน.จะมีบทบาทสำคัญๆ โดยใช้เครือข่ายบุคลากร กศน. ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกระดับต่างมีบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ ซึ่งสอดรับภายใต้นโยบาย กศน. WOW ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคลากร กศน. สามารถจัดการรวบรวม จัดทำเนื้อหาและร่วมบริหารจัดการข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้การดำเนินงานของภาคีเครือข่าย กศน. ครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช.และ มสพช. และความต่อเนื่องของการดำเนินการร่วมกันเรื่องระบบข้อมูลบูรณาการและช่องทางสื่อสาร คือ สาระที่ได้จากการจัดการความรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง (www.thaisynergy.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยได้เชื่อมโยงกับเว็ปไชต์ของ กศน. (www.nfe.go.th) และ มสพช. (www.thaiichr.org) 2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมสพช.  โดยทั้ง 3 องค์กร จะร่วมกันจัดการระบบและสนับสนุนองค์ความรู้หลักสูตรและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากร กศน. ในระดับพื้นที่  ซึ่งสำนักงาน กศน. มีบุคลากรที่กระจายทำงานใกล้ชิดชุมชนอยู่ทั่วประเทศจึงมั่นใจจะเป็นกำลังสำคัญให้การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี  ซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญและเราจะต้องพร้อมรับมือสามารถปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันเพื่อให้เกิดสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะต่อไป

3mou5

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563