โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยประชามีสุข สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้นางอัมพร ทิพยไพรฑูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวกังวาล นาพยัพ  เปิดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21  อย่างมีคุณภาพโดยการนำแนววิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการออกแบบพื้นที่เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนได้ โดยพื้นที่ ตำบลต้นโพธิ์ ตำบลบางพุทรา ตำบลจักรสีห์ และตำบลบางกระบือ จัด ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ พื้นที่ ตำบลม่วงหมู่ ตำบลบางมัญ ตำบลโพกรวม และตำบลหัวไผ่ จัด ณ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

18

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563