หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ

สำนักงาน กศน.ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.1/ว233 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF27052562.pdf)CCF27052562.pdf15904 kB27-05-2019 11:32

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563