การศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 (ปนป.9)

               ด้วย สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของประธานรัฐสภาจะจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 (ปนป.9) เพื่อบ่มเพาะ “ผู้นำรุ่นใหม่”
จากภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนให้มีความสามารถรอบด้าน ทันการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดนเน้นการฝึกอบรมและปฏิบัติให้เกิดแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม
และพฤติกรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดการศึกษา
ในเดือนสิงหาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลารวม 7 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.)
ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวไม่เสียค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบสถาบันฯ ค่าสมัครสมาชิกวารสาร และค่าสมัครสมาชิกสมาคม) โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี และไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร
  2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และประสบการณ์ทำงานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. เป็นข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ
  • ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการ : ระดับชำนาญการขึ้นไป
  • ครู นักวิชาการ
  • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th  โดยส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ที่ ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี/อาคารบี ชั้น 5 (ฝั่งทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563