สมัครรับทุน UNESCO/ The Great Wall ประจำปี 2563 -2564

Print

          ด้วยองค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งว่า ยูเนสโกได้ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประสงค์มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 75 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป และอาหรับ เพื่อศึกษาหรือทำวิจัยในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของ Visiting Scholars โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ทุนประเภท General Scholar Programme และ Senior Scholar Programme

                   - มีอายุไม่เกิน 45 ปี

                   - ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

                   - สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

                   - มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

  1. ทุนประเภท Senior Scholar Programme

                   - มีอายุไม่เกิน 50 ปี

                   - จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ขึ้นไป

                   - สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

                   - มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

          ในการนี้ องค์การยูเนสโกได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทย พิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อสมัครรับทุนทั้งสองประเภทดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 2 คน โดยผู้สมัครที่เป็นสตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจพร้อมทั้งเสนอชื่อไปยัง กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ต่อไป

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง