หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax)

Print

สำนักงาน กศน. กลุ่มการคลัง ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0403.2/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Attachments:
Download this file (CCF13032563.pdf)CCF13032563.pdf5443 kB13-03-2020 09:10