เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North South Fellowship

Print

          ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1 – 3 คน เข้ารับการศึกษาลึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 – 12 เดือน

          ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program เป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งเปิดรับสมัครในสาขาที่หลากหลาย  โดยเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายจากแหล่งทุน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก The Humphrey Fellowship ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป - กลับ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ในกรณีที่สมัครรับทุนในสาขาด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
  4. ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

          ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.

Attachments:
Download this file (20200319_065059.pdf)20200319_065059.pdf2864 kB19-03-2020 14:14