ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

Print

          ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9” (The Ninth Thai-Chinese Strategic-Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี: การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” (45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างควาวมสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีและเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องของไทยและจีน ทั้งนี้การสัมมนาฯ จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีนและการศึกษาดูงาน ซึ่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

  1. มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations)
  2. การเรียนรู้จากจีนในด้านการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in Poverty Alleviation)
  3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
  4. รูปแบบการพัฒนาของจีน (China Model)
  5. ผลกระทบของสงครามการค้า (US vs China): ไทย-จีน จะร่วมกันพัฒนาอย่างไร (Effect of trade war (US vs China): How can Thailand and China organize joint development?)
  6. พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล (Development of BRI through the oversea Chinese)

           สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาดังกล่าวไปยังบุคลากรในสังกัดที่สนใจเพื่อนำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้สนใจจะต้องจัดทำข้อมูล ได้แก่

  1. บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ
  2. รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12 – 15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น และ
  3. แบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ทั้งนี้ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผุ้รับผิดชอบค่าเดินทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nnrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 325 และ 307 ตามรายละเอียดด้านล่าง

Attachments:
Download this file (20200319_084839.pdf)20200319_084839.pdf5798 kB19-03-2020 15:37