ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU)

          ด้วยมหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซียประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรี (Foundation Studies) และระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2020/2021 ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และเงินสนับสนุนการศึกษามูลค่า 450 ริงกิตต่อเดือน โดยผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทางและการขอรับการตรวจลงตราเอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aiu.edu.my หรือ http://apply.aiu.edu.my และตามเอกสารดังแนบด้านล่าง

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจทราบต่อไป

 

ไฟล์รายละเอียด >> https://drive.google.com/file/d/1vuAmTwCP0qvaJi616JFKw5j3HY7OjU_P/view?usp=sharing


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563