แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง กำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี่ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง

เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง กำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี่ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Attachments:
Download this file (CCF10072563.pdf)CCF10072563.pdf725 kB10-07-2020 12:38

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563