หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

สำนักงาน กศน. ของส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖/ว๒๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฎิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF13072563_0001.pdf)CCF13072563_0001.pdf4858 kB13-07-2020 12:41

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563