ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับ

กรมบัยชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (CCF20072563_0002.pdf)CCF20072563_0002.pdf15991 kB20-07-2020 12:33

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563