แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา102 วรรคหนึ่ง(2)กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๔/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว

Attachments:
Download this file (CCF22032564_0001.pdf)CCF22032564_0001.pdf6536 kB22-03-2021 15:26

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563