หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ ๒)

Print

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ ว ๑๓๐

ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF31032564_0001.pdf)CCF31032564_0001.pdf1803 kB31-03-2021 10:33