โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์

Print

          ด้วยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79 ภาษาที่เปิดอบรมได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส สเปน อิตาเลียน รัสเซีย เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย และเขมร ให้แก่ผู้ที่สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทักษะทางด้านภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 30 เมษายน 2564 และเริ่มเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 (หลักสูตรละ 36 ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมโทร. 0 2942 8888 – 9 หรือ www.lang.human.ku.ac.th, www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE

          สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน