รางวัลUNESCO Prize for Girl’s and Women’s Education ประจำปี 2564

          ด้วยองค์การยูเนสโก ได้มีหนังสือแจ้งว่า มีความประสงค์มอบรางวัล UNESCO Prize for Girls’and Women’s Education ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคล กลุ่มคน องค์กร ฯลฯ ที่ได้สร้างผลงาน/ โครงการที่โดดเด่นในด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ผู้ที่สมัครเข้ารับรางวัลต้องนำเสนอผลงานโครงการ/ กิจกรรมที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านการศึกษาใน 5 จุดเน้น ได้แก่ การส่งเสริมให้สตรีได้รับการศึกษาภาคบังคับ การส่งเสริมให้สตรีรู้หนังสือ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับสตรี การส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักที่จะยอมรับในความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมสตรีให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ
  2. โครงการที่นำเสนอจะต้องดำเนินการมาแล้วอย่างน้อยสองปี
  3. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการต่อได้ ขยายขอบเขตได้และสามารถเป็นแนวปฏิบัติให้กับข้อริเริ่มในประเด็นอื่น ๆ ได้

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจทราบ โดยกรอกแบบฟอร์มในสมัครตามไฟล์ด้านล่าง และจัดส่งไปยังสำนักงาน กศน. กลุ่มแผนงาน ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการเสนอชื่อต่อไป

Attachments:
Download this file (UNESCO Prize.pdf)UNESCO Prize.pdf9513 kB20-04-2021 09:09

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563